Samundari Khazana

Samundari Khazana

$19.99

Prawn, and seasonal fish stewed with tomatoes, coconut, ginger, and curry leaves.

Prawn, and seasonal fish stewed with tomatoes, coconut, ginger, and curry leaves